ப்ரோகிராமபுள் காட்சி சுவிட்சுகள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
IS15ESBFP4RGB IS15ESBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 163 $44.03000/ பிசிக்கள்
IS15EBFP4RGB IS15EBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 862 $44.03000/ பிசிக்கள்
IS18WWC1W IS18WWC1W NKK Switches SW PROG DISPLAY SP3T 4 $58.51000/ பிசிக்கள்
IS15SBFP4B IS15SBFP4B NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15DSBFP4RGB IS15DSBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
ISF15ACP4 ISF15ACP4 NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 167 $97.53000/ பிசிக்கள்
IS15BAFP4CF IS15BAFP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 45 $31.05000/ பிசிக்கள்
IS15AACP4CF IS15AACP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15ABDP4E IS15ABDP4E NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15ABCP4E IS15ABCP4E NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15ABFP4RGB IS15ABFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15ABCP4EF IS15ABCP4EF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15ABDP4EG IS15ABDP4EG NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15SBFP4RGB IS15SBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15SACP4CF IS15SACP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15EBFP4RGB-09YN IS15EBFP4RGB-09YN NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 185 $45.17000/ பிசிக்கள்
IS15ABFP4B IS15ABFP4B NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
IS15SBCP4EF IS15SBCP4EF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
ISC15ANP4 ISC15ANP4 NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 194 $51.30000/ பிசிக்கள்
IS15BSBFP4RGB IS15BSBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 145 $37.57000/ பிசிக்கள்