அனல் - வெப்ப பைப்புகள், நீராவி சேம்பர்ஸ்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
124655 124655 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 6X350MM 25W 90 $5.92000/ பிசிக்கள்
124641 124641 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 3X70MM 5W 71 $3.98000/ பிசிக்கள்
124679 124679 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 12X500MM 50W 51 $13.44000/ பிசிக்கள்
124653 124653 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 5X200MM 30W 94 $4.81000/ பிசிக்கள்
124673 124673 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 12X200MM 130W 100 $8.93000/ பிசிக்கள்
124678 124678 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 12X450MM 55W 100 $12.65000/ பிசிக்கள்
124681 124681 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 12X600MM 30W 75 $15.03000/ பிசிக்கள்
124651 124651 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 5X100MM 32W 96 $3.98000/ பிசிக்கள்
124656 124656 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 6X400MM 18W 93 $6.32000/ பிசிக்கள்
124664 124664 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 10X400MM 52W 96 $9.33000/ பிசிக்கள்
124669 124669 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 10X150MM 120W 73 $7.55000/ பிசிக்கள்
124680 124680 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 12X550MM 42W 100 $14.24000/ பிசிக்கள்
124663 124663 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 10X350MM 60W 98 $8.51000/ பிசிக்கள்
124672 124672 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 12X150MM 150W 96 $8.11000/ பிசிக்கள்
124649 124649 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 5X350MM 10W 100 $5.92000/ பிசிக்கள்
124675 124675 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 12X300MM 100W 90 $10.54000/ பிசிக்கள்
124648 124648 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 5X300MM 15W 100 $5.65000/ பிசிக்கள்
124660 124660 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 8X450MM 20W 99 $7.55000/ பிசிக்கள்
124667 124667 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 10X550MM 35W 99 $11.47000/ பிசிக்கள்
124668 124668 Wakefield-Vette ROUND HEATPIPE 10X600MM 25W 99 $12.26000/ பிசிக்கள்