அனல் Cutoffs (அனல் உருகிகள்)

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
TB-1302A250T001BG TB-1302A250T001BG Walter Elec Through Hole Thermal Cutoffs RoHS 1880 $0.13120/ பிசிக்கள்
TB-1302A250T001BG TB-1302A250T001BG Walter Elec Through Hole Thermal Cutoffs RoHS 1880 $0.13120/ பிசிக்கள்
TB-1022A250T001BG TB-1022A250T001BG Walter Elec Through Hole Thermal Cutoffs RoHS 1495 $0.13120/ பிசிக்கள்
TB-1022A250T001BG TB-1022A250T001BG Walter Elec Through Hole Thermal Cutoffs RoHS 1495 $0.13120/ பிசிக்கள்
TE-12810A250T001BG TE-12810A250T001BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 1127 $0.25110/ பிசிக்கள்
TE-12810A250T001BG TE-12810A250T001BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 1127 $0.25110/ பிசிக்கள்
TG-24015A250T002BG TG-24015A250T002BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 1085 $0.25110/ பிசிக்கள்
TE-10310A250T001BG TE-10310A250T001BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 1103 $0.25110/ பிசிக்கள்
TG-24015A250T002BG TG-24015A250T002BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 1085 $0.25110/ பிசிக்கள்
TE-10310A250T001BG TE-10310A250T001BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 1103 $0.25110/ பிசிக்கள்
9K9.9700-080/5JSB/060C/QTG 9K9.9700-080/5JSB/060C/QTG Xucheng Elec Thermal Cutoffs RoHS 990 $0.30930/ பிசிக்கள்
TG-15215A250T003BG TG-15215A250T003BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 990 $0.24590/ பிசிக்கள்
9K9.9700-080/5JSB/060C/QTG 9K9.9700-080/5JSB/060C/QTG Xucheng Elec Thermal Cutoffs RoHS 990 $0.30930/ பிசிக்கள்
TG-15215A250T003BG TG-15215A250T003BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 990 $0.24590/ பிசிக்கள்
TG-16915A250T002BG TG-16915A250T002BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 927 $0.24590/ பிசிக்கள்
TG-09415A250T001BG TG-09415A250T001BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 930 $0.24590/ பிசிக்கள்
TE-11310A250T002BG TE-11310A250T002BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 934 $0.22880/ பிசிக்கள்
TG-10315A250T002BG TG-10315A250T002BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 934 $0.24750/ பிசிக்கள்
TE-18710A250T001BG TE-18710A250T001BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 935 $0.24750/ பிசிக்கள்
TG-16915A250T001BG TG-16915A250T001BG Walter Elec Axial Thermal Cutoffs RoHS 944 $0.24590/ பிசிக்கள்